Panel Cookies
Creado por Informática Mayes

La Direcció de l'empresa MECANITZATS ALCARRIA, prenen el compromís d'aplicar una Política de Qualitat i Medi Ambient implantada

en un marc d'un Sistema de Gestió de la Qualitat i Medi Ambient conforme a les normes ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015, respec-

tivament, i que abasta a totes les persones i àmbits de l'organització sent el seu abast “Disseny, fabricació, mecanització i rectificat de

peces. Impressió en 3D. Manteniment de maquinària industrial” en les seves instal·lacions de Montornès del Vallés (C/Buscarons, 9

nau 3-4) i en les instal·lacions de client on es presti els nostres serveis.

MECANITZATS ALCARRIA enfoca el Sistema Integrat de Qualitat i Medi Ambient com una manera d'organitzar el funcionament de

l'empresa partint d'uns pilars bàsics com són la qualitat dels seus productes, la satisfacció de les parts interessades, a més de gestio-

nar els aspectes ambientals, les emergències, els riscos, els requisits legals i la millora contínua de l'eficàcia del Sistema. Per a això, el

SIG de MECANITZATS ALCARRIA es basa en:

•Les línies mestres del Sistema Integrat de Qualitat i Mediambiental que queden reflectides en el Manual de Qualitat-Medi Ambient,

que es concep arran d'una anàlisi periòdica del nostre context i anàlisi de riscos i oportunitats. Això fa que la política integrada adqui-

reixi una visió estratègica de l'empresa i és per això, per la qual cosa es declara d'obligatori compliment, assumint tot el personal les

responsabilitats allí definides.

•La línia estratègica de l'organització, que es compromet a complir la legislació i reglamentació mediambiental aplicable en les nostres

activitats, i de prevenció de la seguretat i salut aplicable als nostres treballadors (incloent el seguiment de pautes de protocols de pre-

venció contra el Coronavirus SARS-CoV-2), així com amb altres compromisos que es puguin establir en aquest sentit, esforçant-nos

per millorar contínuament el nostre acompliment ambiental.

•Promoure un ús eficient dels recursos naturals disponibles i intensificar de manera contínua la nostra gestió mediambiental per a

obtenir millores en el comportament global de l'empresa, amb un enfocament d'anàlisi de cicle de vida.

•Identificar i controlar els aspectes ambientals de l'organització i els riscos, de tal manera que establim un enfocament preventiu.

•La publicació, amb periodicitat anual, dels objectius de Qualitat i Medi ambient, fent-los extensius a tot el personal; aquests hauran

de ser ben coneguts i assumits de manera que, les tasques diàries condueixin al seu assoliment en el menor temps possible.

•Formar i sensibilitzar al personal de l'organització respecte a l'acompliment ambiental, així com proporcionar els recursos necessaris

per al bon funcionament del sistema ambiental.

•Els coneixements tècnics i científics disponibles i les pràctiques adequades per a la prevenció de la contaminació ambiental i la mini-

mització de l'impacte mediambiental en tots els processos i serveis, tractant d'aconseguir la millora contínua de la qualitat ambiental.

•La formació en totes les àrees que els són específiques, tant en les branques tècniques com administratives, comercials i

mediambientals, podent aconseguir així una major motivació del personal i una major implicació a aconseguir els objectius.

•El compromís de prestar la màxima atenció a l'evolució tecnològica i a les possibles millores que les noves tecnologies posessin a la

nostra disposició, i incloent el compromís dels nostres proveïdors cap als serveis que ens presten.

MECANITZATS ALCARRIA entén que la Qualitat de l'empresa passa per la Satisfacció del Client, per la Millora Contínua de l'eficàcia

del sistema i pel respecte cap a a el Medi ambient, sempre amb la màxima Prevenció i Seguretat de la Salut dels nostres treballadors.

La Direcció mantindrà una sistemàtica per a la identificació de necessitats de formació i planificació d'aquesta, encaminada a garantir

el compliment del nostre personal amb la present política.

En aquest sentit, la Gestió de la Qualitat i Medi Ambient requereix de la participació i col·laboració de tots, per la qual cosa aquesta

Política és difosa a totes les seves parts interessades, i especialment, a tot el personal de l'empresa perquè en prengueu coneixement

i comprensió

ENLLAÇOS A PDF:

BONES PRACTIQUES

REQUISITS PROVEÏDORS

QUALITAT

GESTIÓ AMBIENTAL

TRUCAN´S 935688172 ESCRIU-NOS alcarria@mecanitzatsalcarria.cat